WidsMob-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

BELANGRIJK: DIT IS EEN LICENTIE, GEEN VERKOOP

Deze WidsMob-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (overeenkomst of licentie of EULA) is tussen de eindgebruiker (hierna te noemen u of licentienemer) en WidsMob Technology Co., Limited, de ontwikkelaar en eigenaar van het programma en de software (hierna te noemen Gelicentieerde software of WidsMob of software).

BELANGRIJK: DOOR DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE EN COLLECTIES VAN DE WIDSMOB EFFECTS STORE (gezamenlijk "SOFTWARE") TE DOWNLOADEN, TOEGANG TE KRIJGEN, INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de software downloadt of installeert. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan dergelijke clausules, inclusief maar niet beperkt tot artikel 5, 6, 14, 15, 16 in speciaal lettertype. Als u het niet eens bent met of vragen hebt over deze EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST (EULA), neem dan contact op met WidsMob. Elke installatie, kopie, toegang tot of gebruik van de gelicentieerde software door u (de "licentiehouder") houdt een aanvaarding in van en een belofte om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

VOORWAARDEN:

1. SOFTWARE IN LICENTIE

De "Gelicentieerde software" omvat alle inhoud van de bestanden, schijf (schijven), cd-rom ('s), dvd's of andere media waarvoor deze EULA wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot: computergegevens of software van derden dat de licentiegever een licentie heeft verleend voor opname in de gelicentieerde software; geschreven materiaal of bestanden met betrekking tot de Gelicentieerde Software ("Documentatie"); lettertypen; gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien van toepassing.

2. VERLENING VAN DE LICENTIE

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent WidsMob u (een individu) hierbij het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software te downloaden, installeren en activeren op twee afzonderlijke computers, uitsluitend voor uw persoonlijke , voor privé- en niet-commercieel gebruik, tenzij u een commerciële licentie van WidsMob hebt gekocht. Het delen van de software met anderen, of anderen toestaan ​​de inhoud van deze software te bekijken, is in strijd met de licentie. U mag de Software niet beschikbaar stellen via een netwerk, of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u van tevoren een licentie voor meerdere gebruikers van WidsMob heeft gekocht. WidsMob behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze overeenkomst.

3. LICENTIEBEPERKINGEN

1. Licentienemer mag de gelicentieerde software of documentatie geheel of gedeeltelijk niet wijzigen, aanpassen, vertalen, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, en stemt ermee in, of anderen niet toestaan.

2. Licentienemer mag niet, en stemt ermee in, anderen niet in staat te stellen afgeleide werken te maken van de gehele of een deel van de gelicentieerde software of documentatie; en de licentiehouder mag de broncode van de gelicentieerde software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te achterhalen.

3. Licentienemer mag en stemt ermee in om geen eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken of anderen in staat te stellen een eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken na ontvangst van een mediavervangende of bijgewerkte versie ter vervanging van een eerdere versie (in dat geval moet Licentienemer de vorige versie vernietigen).

4. Licentienemer mag en stemt ermee in om de Gelicentieerde Software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen om de Gelicentieerde Software te gebruiken bij de exploitatie van een bedrijf, vliegtuig, schip, nucleaire faciliteiten, levensondersteunende machines, communicatiesystemen of andere apparatuur waarin het falen van de software zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of milieuschade.

5. Licentienemer mag niet, en stemt ermee in, anderen niet in staat te stellen de auteursrecht- of handelsmerkvermeldingen van Licentiegever of de auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen van derden die Licentiegever heeft opgenomen in de Gelicentieerde Software of Documentatie, te verwijderen of onleesbaar te maken.

6. Licentienemer mag niet, en stemt ermee in, anderen niet toe te staan ​​of anderen in staat te stellen de Gelicentieerde software te gebruiken voor het hosten van applicaties voor derden, als onderdeel van een facility management, timesharing, serviceprovider of servicebureau.

7. Licentienemer mag en gaat ermee akkoord anderen niet in staat te stellen de Gelicentieerde Software te gebruiken op een manier die illegaal is of niet is geautoriseerd door deze EULA.

8. Licentienemer mag geen andere muziektracks, elementen, afbeeldingen en video's gebruiken die niet door WidsMob binnen de Software worden geleverd, tenzij u een licentie of vergunning of de juiste bevoegdheid heeft om deze te gebruiken.

9. Licentienemer mag geen muziektrack, elementen, afbeeldingen, video's in de Software (inclusief Collections from Effects Store) commercieel of op een andere manier gebruiken die niet in deze overeenkomst is voorzien.

4. INSTALLATIE

Licentienemer mag één exemplaar van de Gelicentieerde software op één computer installeren. De licentiehouder moet de hoofdgebruiker zijn van de computer waarop de gelicentieerde software is geïnstalleerd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de gelicentieerde software. Installatie van de gelicentieerde software op drie of meer computers is verboden. Licentienemer mag meerdere licenties aanschaffen en installeren als Licentienemer software op twee of meer computers wil installeren. Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt bij de installatie en het gebruik van de Gelicentieerde software door Licentienemer.

5. SOFTWAREVERBETERINGSPROGRAMMA

WidsMob doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. Deze verklaring geeft uitleg over het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het softwareverbeteringsprogramma van WidsMob.

Om de software, de functies en de gebruikerservaring te kunnen bieden en verbeteren, zullen we automatisch informatie verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van WidsMob-software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld met het oog op statistische analyse over het gebruik van de software.

We zullen dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden. Gebruikers die deze service niet willen inschakelen, kunnen zich tijdens het installatieproces afmelden in het menu met geavanceerde opties.

6. ACTIVERING

De gelicentieerde software bevat technologische maatregelen die zijn ontworpen om het niet-gelicentieerde of illegale gebruik ervan te voorkomen. De gelicentieerde software kan handhavingstechnologie bevatten die de mogelijkheid van Licentienemer om de gelicentieerde software op een machine te installeren en te verwijderen beperkt tot niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal computers en voor een bepaalde periode die wordt aangegeven door de aangeschafte licentie. De gelicentieerde software moet mogelijk worden geactiveerd tijdens de installatie en in de documentatie. Als een van dergelijke toepasselijke activeringsprocedure (s) niet wordt gevolgd, mag de gelicentieerde software slechts gedurende een beperkte periode werken. Als activering vereist is, maar de licentienemer de activering niet voltooit binnen de eindige periode die is uiteengezet in de documentatie of uitgelegd tijdens de installatie, stopt de gelicentieerde software met functioneren totdat de activering is voltooid, waarna de functionaliteit zal worden hersteld. Als Licentienemer een probleem heeft met het activeringsproces, kan Licentienemer voor ondersteuning contact opnemen met de klantenservice van Licentiegever.

7. EVALUATIE-KOPIE

Licentienemer kan voor een beperkte periode kosteloos een evaluatiekopie van de Gelicentieerde Software krijgen (de "Evaluatiekopie"). Bepaalde kenmerken en / of functionaliteit van de gelicentieerde software zijn mogelijk vergrendeld of niet beschikbaar in de evaluatiekopie. Om te profiteren van alle kenmerken en functionaliteit van de Gelicentieerde Software, moet Licentienemer een geldige licentie-activeringssleutel aanschaffen. Vanaf het moment dat Licentienemer Gelicentieerde Software activeert met een geldige licentiesleutel, wordt de Evaluatiekopie niet langer als Evaluatiekopie beschouwd en worden alle voorwaarden van deze Overeenkomst volledig van toepassing.

8. TERMIJN

Er zijn verschillende soorten licenties die de licentienemer kan kopen. Als de licentiehouder ervoor kiest om een ​​levenslange licentie aan te schaffen, mag u deze gebruiken totdat deze wordt beëindigd. Als u ervoor kiest om een ​​licentie voor een bepaalde periode aan te schaffen, kunt u deze alleen gedurende die specifieke periode gebruiken. U kunt de licentie op elk moment beëindigen door de Software, samen met alle kopieën ervan, te vernietigen. De licentie wordt automatisch beëindigd of houdt anderszins op van kracht te zijn als u zich niet houdt aan enige voorwaarde (n) of voorwaarde (n) van deze overeenkomst. U dient de Software, samen met alle kopieën daarvan, onmiddellijk na beëindiging van de Licentie te vernietigen en te stoppen.

9. LICENTIEOVERDRACHT

Licentienemer mag de gelicentieerde software of de door deze EULA verleende licentie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever.

10. SOFTWARE-UPDATES

Licentiegever kan Licentienemer van tijd tot tijd kosteloos software-updates en / of inhoudsupdates verstrekken gedurende de looptijd van deze overeenkomst. De licentiegever kan naar eigen goeddunken beslissen of de licentienemer gratis software-updates en / of inhoudsupdates kan krijgen of dat de licentienemer voor de updates moet betalen. Voor de doeleinden hiervan betekent 'Update' een nieuwe versie van de gelicentieerde software die technische wijzigingen, bijgewerkte informatie, gewijzigde functionaliteit of enige andere wijzigingen bevat die door de licentiegever bedoeld zijn om enig aspect van de gelicentieerde software te verbeteren of toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Software. "Inhoudsupdate" betekent een update van de inhoud die door de Gelicentieerde Software wordt gebruikt en die mogelijk van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt. Als de gelicentieerde software een update naar een eerdere versie is, moet de licentienemer een geldige licentie voor de vorige versie hebben. Elke update die door de licentiegever aan de licentiehouder wordt verstrekt, wordt uitgevoerd op basis van licentie-uitwisseling, zodat de licentiehouder ermee instemt, als voorwaarde voor het ontvangen van een update, dat de licentiehouder alle rechten van de licentiehouder om een ​​eerdere versie van de gelicentieerde software te gebruiken, zal beëindigen. Licentienemer mag de vorige versie echter alleen blijven gebruiken om te helpen bij de overgang naar de bijgewerkte versie. Zodra een Update is uitgebracht, kan de Licentiegever de service of ondersteuning voor eerdere versies stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. Software-updates en / of inhoudsupdates kunnen worden geleverd via de gelicentieerde software of op de websites van de licentiegever. Deze licentie staat de licentienemer niet toe een software-upgrade en / of een nieuwe gelicentieerde softwareversie te verkrijgen en te gebruiken. De gelicentieerde software vereist mogelijk inhoudsupdates om effectief te kunnen werken. De Licentiegever mag nieuwe functies, muziektrack, elementen, afbeeldingen, video's toevoegen of originele functies, muziektrack, elementen, afbeeldingen en video's verwijderen in de Update Software of Upgrade Software.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gelicentieerde software en alle geautoriseerde kopieën die licentienemer maakt, zijn het intellectuele eigendom van en zijn eigendom van de licentiegever en van derden wiens intellectuele eigendom in licentie is gegeven aan de licentiegever. De structuur, organisatie en code van de gelicentieerde software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de licentiegever en dergelijke derden. De gelicentieerde software wordt beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de copyrightwetten van de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA, worden aan Licentienemer geen intellectuele eigendomsrechten op de Gelicentieerde Software verleend. Licentienemer mag geen openbare verklaring afleggen of publiceren met betrekking tot de Gelicentieerde Software of de Licentiegever zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

12. ONDERSTEUNING

De licentiegever is door deze EULA niet verplicht om de licentienemer technische ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de gelicentieerde software; Licentienemer kan echter tegen een meerprijs aanvullende ondersteuningsservices aanvragen of gratis ondersteuning per e-mail krijgen, zoals de Licentiegever van tijd tot tijd kan bieden tijdens de looptijd van deze EULA. E-mailondersteuning omvat technische assistentie voor bedrijfsprioriteit voor installatie en probleemoplossing en dekking voor upgrades en onderhoud.

13. BEËINDIGING DOOR WIDSMOB

Onder voorbehoud van de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8, heeft WidsMob het recht om deze EULA met onmiddellijke ingang te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Licentiehouder in de volgende omstandigheden; als de Licentienemer een wezenlijke schending begaat van een van zijn verplichtingen onder deze EULA die niet kan worden verholpen of als de Licentienemer een wezenlijke schending maakt van een van zijn verplichtingen onder deze EULA die niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een kennisgeving van WidsMob. Beëindiging van deze EULA heeft geen invloed op de rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden van beide partijen die zijn ontstaan ​​vóór de beëindiging of die bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven.

14. GEEN GARANTIE OP IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE

DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE WORDT AAN DE LICENTIENEMER GELEVERD "AS IS". DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIELVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, WERKNEMERS GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ervan. DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER GEVEN GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF STATUUT, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, AANGEPAST, GEBRUIK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT ENIGE ZAKEN, MET INBEGRIP VAN DERDE RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN, EN VOOR ZOVER DAT EEN GARANTIE MOGELIJK NIET WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HET GEBRUIK VAN WIDSMOB-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS, EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID BIJ U BENT. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR WIDSMOB OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER GEEFT GARANTIE.

DE SOFTWARE KAN "OPEN SOURCE" -MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. ELKE SOFTWARE ONDERWORPEN AAN OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE, BIBLIOTHEEK ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE, MINDER ALGEMENE PUBLIEKE PUBLIEKE LICENTIE, LICENTIE VOOR , APACHE- OF PUBLIC DOMEIN-LICENTIES OF SOORTGELIJKE LICENTIE). WIDSMOB GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT OPEN SOURCE MATERIALEN IN DE SOFTWARE. DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA BETREFFENDE DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER, OF DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN DE LICENTIEGEVER, HAAR WERKNEMERS, AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE GEVOLG, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INCIDENTELE SCHADE OF EIGEN SCHADE, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE LICENTIEGEVER OF EEN VAN DE LICENTIEGEVERSLAGGER OP DE HOOGTE IS GEWEZEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE CLAIM VAN EEN DERDE PARTIJ. DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IN DE RECHTSGEBIED VAN DE LICENTIEHOUDER. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER, ZIJN WERKNEMERS, AGENTEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA, IS BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE LICENTIENEMER HEEFT BETAALD VOOR DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE, INDIEN VAN TOEPASSING.

INDIEN DE SOFTWARE ONDERWORPEN IS AAN EEN BEDREIGDE, POTENTIËLE OF WERKELIJKE CLAIM VAN INBREUK OP EEN ANDER RECHT WAARVOOR WIDSMOB AANSPRAKELIJK KAN ZIJN, ZAL DE LICENTIENEMER AANSPRAKELIJKE INSPANNINGEN NEMEN OM HET GEBRUIK TE STOPPEN EN DE SOFTWARE BIJ ONTVANGST NIET TE WISSEN. ), KAN WIDSMOB LICENTIEHOUDER GRATIS VERVANGEN, BIJGEWERKT OF GEWIJZIGDE SOFTWARE VERSTREKKEN. IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN ZAL WIDSMOB U GEEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DRAAGT.

16. VRIJWARING

LICENTIENEMER ZAL LICENTIEGEVERS VRIJWAREN EN HOUDEN ONSCHADELIJK VAN ALLE CLAIMS, VERLIES, AANSPRAKELIJKHEDEN, SCHADE, BOETES, SANCTIES, KOSTEN EN KOSTEN (MET INBEGRIP VAN ADVOCAATKRACHTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE LICENTIE VAN DE LICENTIE VAN DE LICENTIE VAN DE LICENTIEVERLENER. DE VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIENEMER ONDER DEZE SECTIE ZULLEN HET VERLOPEN OF BEËINDIGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OVERLEVEN.

17. DOOR DE EINDGEBRUIKER GEGENEERDE CONTENT

De gelicentieerde software stelt de licentienemer in staat inhoud in te voeren die zal worden opgeslagen op de computer waarop de gelicentieerde software is geïnstalleerd (naar dergelijke inhoud wordt hierin verwezen als de "door de eindgebruiker gegenereerde inhoud"). Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van de door de eindgebruiker gegenereerde inhoud door de licentiehouder. Licentienemer mag de door de eindgebruiker gegenereerde inhoud alleen op verantwoorde wijze gebruiken, op een manier die in overeenstemming is met de uitoefening van gezond verstand. De gelicentieerde software kan de licentienemer toestaan ​​om inhoud in te voeren, te kopiëren en te bewerken die niet-openbare persoonlijke informatie bevat van andere personen dan de licentienemer; de licentiehouder zal dergelijke informatie niet gebruiken, opslaan of openbaar maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen op wie deze betrekking heeft. Als Licentienemer moeite heeft om te beslissen of het beoogde gebruik van Licentienemer passend is, of Licentienemer schriftelijke toestemming nodig heeft, of dat andere juridische kwesties moeten worden overwogen, moedigt de Licentiegever Licentienemer ten zeerste aan om bevoegd juridisch advies in te winnen. De Licentiegever zal Licentienemer niet helpen bij het maken van deze beslissing, noch kan de Licentiegever Licentienemer juridisch advies geven over intellectuele eigendomsrechten of privacywetten.

Licentienemer mag alleen door Eindgebruikers gegenereerde inhoud gebruiken die eigendom is van Licentienemer en zal de rechten van anderen daarin niet schenden. De licentiegever zal geen enkele inhoud bewerken of controleren; Licentienemer neemt daarom de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor het toezicht daarop. Licentienemer mag de gelicentieerde software niet gebruiken in combinatie met inhoud die illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk is, aanzet tot rassenhaat of etnische haat of die de rechten van anderen schendt of op een andere manier verwerpelijk is.

Licentienemer is verantwoordelijk voor het onafhankelijk verifiëren van de juistheid en volledigheid van de inhoud van Licentienemer (bijv. Technische illustraties of diagrammen voor bedieningshandleidingen, onderdelencatalogi, schema's, schrijfschema's, montage-instructies, onderhoudshandleidingen, architecturale presentaties of andere materialen die u maakt en / of wijzigt met Onze software).

Licentienemer mag alleen door Eindgebruikers gegenereerde inhoud gebruiken die eigendom is van Licentienemer en zal de rechten van anderen daarin niet schenden. De licentiegever zal geen enkele inhoud bewerken of controleren; Licentienemer neemt daarom de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor het toezicht daarop. Licentienemer mag de gelicentieerde software niet gebruiken in combinatie met inhoud die illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk is, aanzet tot rassenhaat of etnische haat of die de rechten van anderen schendt of op een andere manier verwerpelijk is.

Als de Licentienemer of de advocaat van de Licentienemer bepaalt dat Licentienemer wettelijk verplicht is om schriftelijke toestemming te verkrijgen voor het gebruik van delen van de door de eindgebruiker gegenereerde inhoud, moet de Licentienemer toestemming vragen voor reproductie, herdistributie of wijziging van de Inhoud van de betreffende eigenaar van het betreffende materiaal ( zoals vermeld in de gelicentieerde software). Als, aan de andere kant, de Licentienemer of de gemachtigde van de Licentienemer bepaalt dat het is toegestaan ​​om door te gaan en door de Eindgebruiker gegenereerde inhoud van de Gelicentieerde Software op te nemen, vraagt ​​de Licentiegever Licentienemer om het (de) handelsmerk (en) van de Licentiegever correct aan te duiden wanneer hij verwijst naar de Gelicentieerde software in de kennisgeving of copyrightgedeelte van het papier, het project of het product van de licentiehouder. Licentienemer zal de Licentiegever en de Licentiegever leveranciers schadeloos stellen, schadeloos stellen en verdedigen tegen alle claims, schadevergoedingen, advocaatkosten, kosten en rechtszaken die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik of de distributie door Licentienemer van alle Inhoud en het gebruik ervan de gelicentieerde software.

18. EXPORTBEPERKINGEN

U mag de gelicentieerde software niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren naar landen of gebieden die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Naties of de VS. Door de gelicentieerde software te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in dergelijke landen bevindt.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Volksrepubliek China, zonder gevolgen voor het wetsconflict. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden beslecht door het Hongkong Court of International Arbitration in overeenstemming met zijn effectieve regels, voor zover niet verboden door de lokale wetgeving in uw rechtsgebied.

ERKENNING DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, ERKENT U DAT U HET VOORGAANDE HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN. U GAAT OOK AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN UITSLUITENDE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN IS EN ALLE VOORGESTELDE OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIES TUSSEN DE PARTIJEN BETREFFENDE DE HIERIN BESCHREVEN LICENTIE.